شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

تازه‌ها

سی مرغی که سیمرغ نشدند

سی مرغی که سیمرغ نشدند

از «رصدخانه» تا «شبح» چهارم

فلسفه در افغانستان همواره مهجور باقی مانده است. دانشمندان و نویسنده‌گان صد سال پسین افغانستان، کمترین التفات را به فلسفه روا داشته اند. واصف باختری از معدود کسانی است که در دهة چهل و پنجاه خورشیدی، ...

چاپ کتاب «دستینه‌ها»

چاپ کتاب «دستینه‌ها»

دستینه‌ها مجموعة دو جلدی نوشته‌ها و دیدگاه‌های شماری از نویسنده‌گان و اندیشه‌ورزان در ارزش‌یابی کارنامة فرهنگی و ادبی استاد واصف باختری ...

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی