شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

نوشتارها

گزارش عقل سرخ

گزارش عقل سرخ

«گزارش عقل سرخ» دربرگیرندهٔ چند نبشتهٔ پژوهشی فلسفی و دو مقالهٔ ترجمه شده است. در این کتاب، مقاله‌های «منطق الطیر خاقانی»، «فردوسی در قلمرو فلسفه»، «نیم نگاهی به سوی قلمرو افلاطون»، «ناصر خسرو و نقد فلسفه»، «رستاخیز ...

در وزشگاه ثانیه‌های شرقی

در وزشگاه ثانیه‌های شرقی

«در وزشگاه ثانیه‌های شرقی» در برگیرندهٔ سه پژوهش فلسفی و ادبی و ترجمه سه مقاله ادبی - فلسفی است. و اما آن سه پژوهش فلسفی - ادبی «جستارهایی در باب شناخت»، «گزارشگر عقل سرخ» و «پند ناهٔ نوشیروان»‌اند و آن سه ترجمه «فلسفه و ...

صفحات: 1234

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی