شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

دلنوازی‌های فرزانه گان

استاد بیا، وا مانده‌ایم

استاد بیا، وا مانده‌ایم

غفور لیوال

استاد بزرگ سخن، استاد باختری را از سال‌های اخیر دهه شصت می‌شناسم. آن زمان من نوجوانی بودم شیفتة شعر و ادب و با برادر ارشدم دودیال گاهی به انجمن نویسنده گان می‌رفتم؛ در محافل وقتی از استاد خواهش می‌کردند صحبت ...

شاعرِ شاعران

شاعرِ شاعرانمحمد کاظم کاظمى

داورى دربارة شعر واصف باخترى بسیار دشوار است، چون با شاعر آگاه و بسیار دانشمند رو به روییم و این خطر قابل پیش‌بینى است که هر آنچه به عنوان کاستیى احتمالى مطرح می‌شود، با تعمدى عالمانه همراه بوده و یا حتا ...

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی