شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

دلنوازی‌های فرزانه گان

واصف باختری و شعر نو

واصف باختری و شعر نو

محمدکاظم کاظمی

بدون ترديد، در ميان شاعران هم‌عصر خويش‌، استاد واصف باختري جدّي‌ترين و حرفه‌یي ترين برخورد را با شعر نو داشته است‌، به ويژه با شعر نيمايي‌. در شعر او، هم رعايت دقيق قواعد صوري شعر نيمايي ديده مي‌شود و هم نمادگرايي خاص اين نوع ...

چاپ کتاب «دستینه‌ها»

چاپ کتاب «دستینه‌ها»

دستینه‌ها مجموعة دو جلدی نوشته‌ها و دیدگاه‌های شماری از نویسنده‌گان و اندیشه‌ورزان در ارزش‌یابی کارنامة فرهنگی و ادبی استاد واصف باختری ...

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی