شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

دلنوازی‌های فرزانه گان

گزارش باختری از پاکیزه گی «آب‌های شعر جهان»

گزارش باختری از پاکیزه گی «آب‌های شعر جهان»

داکتر ولی پرخاش احمدی

استاد واصف باختری درختی است تناور در نخلستان شعر امروز افغانستان. او سرایش‌گر پاره‌یی از برازنده‌ترین - و بی‌گمان ماندگارترین- شعرهای روزگار ماست. واصف باختری نه تنها شاعری بی‌بدیل است، بل در ...

بازتاب‌های اسطوره در شعر باختری

بازتاب‌های اسطوره در شعر باختری

شبگیر پولادیان

بیگمان شعر واصف باختری، شعر پیشآهنگ کشورما وشعر یکی از چهره‌های مطرح در حوزۀ زبان فارسی دری در منطقۀ مااست. بنابرین سخن از این چکاد بلند کهستان خاور کارآسانی نیست. منتقدان وپژوهنده گان زبان و ادبیات ما بدون ...

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی