شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

دلنوازی‌های فرزانه گان

باختری و سکوت کشنده‌اش!

باختری و سکوت کشنده‌اش!

سخیداد هاتف

آنچه ذهن مرا به خود مشغول کرده این است که در کشور ما به» فرد «اجازه نمی‌دهند که در شعاع تشخیص و انتخاب خود زنده‌گی کند. از فرد می‌خواهند یا سرش را بدزدد و سطح نگاهش را با سطح نگاه عمومی میزان کند، یا اگر ...

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی