شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

زنده‌گی‌نامه

سالگشت استاد واصف باختری مبارک باد !

سالگشت استاد واصف باختری مبارک باد !

شصت سال پاسداري از زبان و ادبيات مبارکت باد!

مهرباني اندك ترين صفت توست. ای موسپید روشندل، هفتاد و یک ساله‌گي، مباركت باد! در هفتاد سال هيچگاهي زبان به زشتي و پلشتي نگشودي، سال‌های دگر همچنان نيكي ...

سالگشت استاد واصف باختری مبارک باد !

سالگشت استاد واصف باختری مبارک باد !

استاد واصف باختری، ای سپهبد ستبرسینة سپهر، ای یل گردن فراز پهنة ناورد، عمرت دراز باد ...

صفحات: 123

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی