شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

زنده‌گی‌نامه

زنده‌گینامه

زنده‌گینامه

۱۳۲۱ زادگاه: شهر مزارشریف، بلخ ۱۳۴۰ آموزش در لیسهٔ باختر مزار شریف و لیسهٔ حبیبهٔ کابل  ۱۳۴۵ لیسانس از دانشکدهٔ زبان و ادبیات دانشگاه کابل ۱۳۴۶-۱۳۴۱ ویراستار کتاب‌های درسی در ریاست تألیف و ترجمهٔ وزارت تعلیم و تربیه  ۱۳۵۴ گواهینامهٔ ماستری از بخش ...

برگ‌هایی از زیستنامهٔ واصف باختری

برگ‌هایی از زیستنامهٔ واصف باختری

در صفحهٔ سوم شماره ۱۰۵ مؤرخ ۱۵ اسد سال ۱۳۴۰ روزنامهٔ بیدار چنین می‌خوانیم:  «بلخ کهن از ادوار باستان تا امروز تجلیگاه ذوق و مهد شعر و محیط شعرا و دانشمندانی است که چون کواکب فروزان از ورای شکنهای تاریخ بر پیشانی اعصار و قرون می‌درخشند. اگر چه ...

صفحات: 123

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی