شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

سی مرغی که سیمرغ نشدند

سی مرغی که سیمرغ نشدند

از «رصدخانه» تا «شبح» چهارم

فلسفه در افغانستان همواره مهجور باقی مانده است. دانشمندان و نویسنده‌گان صد سال پسین افغانستان، کمترین التفات را به فلسفه روا داشته اند. واصف باختری از معدود کسانی است که در دهة چهل و پنجاه خورشیدی، به فلسفه و تعبیر و تفسیر اندیشه‌ورزان عرصة فلسفه پرداخته است و شماری از فلاسفه برای نخستین بار از قلم واصف باختری در افغانستان معرفی شده اند.

بخش عمده‌یی از نوشته‌های واصف باختری یا فلسفی اند و یا در بارة فلسفه و چندی و چونی فلسفه نگاشته شده اند و یا گزارش‌های درخشان در باب فلسفه اند. واصف باختری با نثر آهنگین و فاخر، دیدگاه‌های فلسفی خود را به زیبایی بیان کرده و به گونه‌یی پایه گذار نثرنویسی فاخر در فلسفه نگاری بوده است.

«سی مرغی که سیمرغ نشدند» در برگیرندة مقالات و پژوهش‌های فلسفی، گزارش مقالات فلسفی و ادبی، معرفی کتاب‌های چاپ شده و فهرست شماری از مقالات و سطری چند از زنده‌گی و چند تصویر واصف باختری است.

مقالات فلسفی و ادبی که در «سی مرغی که سیمرغ نشدند» چاپ شده اند، در روزگار جوانی واصف باختری نگاشته شده اند و نویسنده اکنون به شماری از دیدگاه‌های مطرح شده در چند تا از مقالات فلسفی باور ندارد و به گفتة خودش سال‌هاست با هر گونه جزم‌اندیشی سر سازگاری ندارد.

«سی مرغی که سیمرغ نشدند» مشمول پنج بخش است:

بخش نخست:

«نابینایی در رصدخانه» در برگیرندة مقالات «فرانسيس بيکن، شيپورنواز دوران نو»، «گذاری به آن ­سوی حجاب‌های زبان»، «جستارهايی در باب شناخت»، «گزارش­گر عقل سرخ»، «فردوسی در قلمرو فلسفه»، «نيم گامی به‌ سوی قلمرو افلاتون»، «ناصر خسرو و نقد فلسفه»، «رستاخيز ابن عربی در قلمرو وجود»، «ديباجه­يی ديگر بر یک متن شکوهمند»، «يک نه شکوهمند در برابر همه آري­های دروغين»، «همايش و تقابل«يگانه­گی» و «چند­گانه­گی» در يک غزل بيدل»، «اسپينوزا و گوهر نخستين»، «شيوة تحليل کارکردی» و «سرگذشت رازناک مقوله­ها» است.

بخش دوم:

«دو تصویر: رهیاب و کژاندیش» در برگیرندة پژوهش گسترده در مورد «نیکولاس کوپرنيک، خردمند افق­گشا» است و در باب زنده‌گی کوپرنیک، پیشینة اخترشناسی و افق نوینی را که کوپرنیک گشوده، پرداخته است؛ و مقالة «ترفندهايی به نام خاورشناسی» در مورد برداشت نادرست و استنباط آمیخته با لغزش­ها و نارسايی­هاي گروهی از خاور­شناسان از فرايندهای علمی و ادبی خاورزمين نگاشته شده است.

بخش سوم:

«از حدیث دیگران» به گزارشِ واصف باختری از چند مقالة فلسفی و ادبی می پردازد. «از حدیث دیگران» در برگیرندة «چند سخن در مورد هم­گونی و ناهم­گونی رمان و فلم»، «بنیاد­های جامعه­شناسی زبان و آموزش»، «فلسفه و سياست»، «چند سخن در بارة «الواردات و التقديسات» سهروردی»، «تأويل­هايی هم­پای سرعت قطار» «سرگذشت يک قصيده»، «دانته و ابن عربی»، «اسلوب چندمحراقی در فرجام داستان­های پسين­نوگرايانه»، «جنگ صليبی در قلمرو ادبيات»، و «و این هم «شبح» چهارم» می پردازد.

بخش چهارم:

در «شتابان گذاری از این کوی و برزن ـ ازین چند دفتر ـ» به معرفی مختصر کتاب‌های چاپ شدة واصف باختری ‌پرداخته و نیز فهرستی از مقاله‌های چاپ‌شده و چاپ‌ناشده او فراهم آمده اند.

بخش پنجم:

«سطری چند از زنده‌گی» با نگاهِ مختصری بر زنده‌گی و فعالیت‌های ادبی و فرهنگی واصف باختری به فرجام می‌رسد.

از استاد ستوده آقای اشراق حسینی که با حوصلة فراخ و توانمندی و احاطة مثال زدنی شان ویراستاری شمار بیشتر مقالات فلسفی را بر عهده داشتند، سپاسگزاری ویژه می‌کنم. آقای اشراق حسینی، فهرست‌ها، منابع و بخش‌هایی را که بر اثر چاپ‌های غیرمعیاری ناخوانا و محو بودند و یا هم قسمت‌های نامکمل را که مفقود شده بودند در بسا موارد، تکمیل نمودند. بدون همکاری دانشمندانه ایشان، چاپ بیشتر مقالات فلسفی بدین پیراسته‌گی ممکن نبود.

از انتشارات عازم که به دلیل ارزش معنوی آثار واصف باختری به چاپ این کتاب‌ها پرداخته اند، نیز سپاسگزاری می‌کنم. به خوبی می‌دانم که چاپ و پخش کتاب به ویژه در گسترة شعر و دیگر گونه‌های ادبیات و فلسفه در افغانستان، بیشترینه به دلیل ارج‌گزاری فرهنگ است تا یک کار بازرگانی. 

ارسال به شبکه های اجتماعی

ارسال صفحه به دوستان

بستن

دیدگاه های بازدید کنندگان

دیدگاهی وجود ندارد

درج دیدگاه تازه

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی