شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

به روایت تصویر

رویدادهای ادبی

سی‌دی شنیداری شعرهای استاد واصف باختری

سی‌دی شنیداری شعرهای استاد واصف باختری

سی‌دی شنیداری شعرهای استاد واصف باختری:

«کهن‌جامه‌ها» دربرگیرندة نُه شعر در اوزان کلاسیک

«نیماوارها» دربرگیرندة پانزده شعر در اوزان پیشنهادی نیما

«تبعید وزن و قافیه» دربرگیرندة نُه شعر سپید

«آن روی دیگر دیباج» دربرگیرندة ده ترجمة شعر

«بیان‌نامة وارثان زمین» منظومة ...

چاپ کتاب «دستینه‌ها»

چاپ کتاب «دستینه‌ها»

دستینه‌ها مجموعة دو جلدی نوشته‌ها و دیدگاه‌های شماری از نویسنده‌گان و اندیشه‌ورزان در ارزش‌یابی کارنامة فرهنگی و ادبی استاد واصف باختری ...

سی مرغی که سیمرغ نشدند

سی مرغی که سیمرغ نشدند

از «رصدخانه» تا «شبح» چهارم

فلسفه در افغانستان همواره مهجور باقی مانده است. دانشمندان و نویسنده‌گان صد سال پسین افغانستان، کمترین التفات را به فلسفه روا داشته اند. واصف باختری از معدود کسانی است که در دهة چهل و پنجاه خورشیدی، به فلسفه و تعبیر و تفسیر اندیشه‌ورزان عرصة فلسفه پرداخته است و شماری از فلاسفه برای نخستین بار از قلم واصف باختری در افغانستان معرفی شده اند.

بخش عمده‌یی از نوشته‌های واصف باختری یا فلسفی اند و یا در بارة فلسفه و چندی و چونی فلسفه نگاشته شده اند و یا ...

حاشیه‌های گریزان از متن

حاشیه‌های گریزان از متن

واصف باختری یکی از چهره‌های شاخص و تاثیر گذار در ادبیات زبان فارسی دری است. او با نثر آهنگین و فاخر و شعر استوار مکتب جدید ادبی را در شعرسرایی و نثرنویسی بنیاد نهاد. باختری شاعر خردورز و داناییست که ...

سفالینه‌یی چند بر پیشخوان بلورین فردا

سفالینه‌یی چند بر پیشخوان بلورین فردا

از چاپ نخستِ «سفالینه‌یی چند بر پیشخوان بلورین فردا» شش سال و اندی می‌گذرد. با وجودی که این کتاب، خلاف قرارداد و تعهد یکی از بنگاه‌های انتشاراتی در کاغذ نامناسب و با کیفیت نه چندان خوب و ...

چاپ آثار استاد واصف باختری

چاپ آثار استاد واصف باختری

انتشارات پرنیان به عنوان صاحب امتیاز کارنامة ادبی استاد واصف باختری؛ افتخار جمع‌آوری، تایپ، بازخوانی، ویراستاری و چاپ کتاب‌های این شاعر گرامی و نویسندة سترگ را به عهده داشته است و این بوده دلیل ...

زادروز استاد واصف باختری خجسته باد!

زادروز استاد واصف باختری خجسته باد!

استاد واصف باختری قافله‌سالار شعر فارسی افغانستان در بیست و چهارم حوت سال 1321 هجری خورشیدی در گذر دربار شهر مزارشریف زاده ...

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی